Våra tjänster

Vi arbetar inom områdena idéutveckling, processtöd och utvärdering. Då det ofta är en lång och utvecklande resa vi gör tillsammans med våra kunder och samarbetsparter genomför vi även andra typer av skräddarsydda uppdrag.

 

ideutveckling-liten

Ideutveckling

Inom området idéutveckling arbetar vi med de delar som gör att man kan gå från en initial idé till ett faktiskt genomförande.

 • Leda genomförandet av en projektplan/projektansökan
 • Skriva projektansökan
 • Kartlägga och genomföra offentlig finansiering av en idé eller ett projekt
 • Leda en LFA-analys

 

processtod-litenProcesstöd

Processtöd innebär att vi deltar i en process eller en satsning under tiden den pågår. Det kan handla om långsiktiga engagemang som rådgivare, som del i en projektledning eller som expert inom ett sakområde. Men det kan även vara kortare insatser som t.ex. workshops, expertuppdrag eller utredningar.

 • Stöd och coachning till projektledare/projektledning
 • Löpande expertstöd i sakfrågor
 • Uppföljning och rapportering
 • Implementering av resultat i ordinarie verksamhet/er
 • Samverkans-, utvecklings- och lärandeworkshops
 • Läranderesor i Europa
 • Transnationell koordinator

 

utvardering-liten

Utvärdering

Utvärdering är idag mer än en traditionell resultat- och effektutvärdering. Ofta är vi som utvärderare med under en längre period av ett projekt eller en insats. Detta är något som vi tycker är bra och stimulerande. All vår utvärdering är framåtsyftande. Vår ambition är att lyfta fram lärdomar, resultat och effekter så att de kan tas emot av en eller flera användare och att insatsen kan bidra till nytta över en lång tid.

 • Löpande utvärdering
 • Följeforskning
 • Halvtids- eller slututvärdering
 • Utvärdering av resultat och effekter
 • Effektmätning, t.ex. SROI – Social Return on Investment